Algemene Voorwaarden & Privacy

byFERM Algemene voorwaarden & Privacy voorwaarden

Algemene Voorwaarden van byFERM, de FERME Coach

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: byFERM gevestigd te Eijsden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7620069 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, de volwassene of de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te vinden op www.byferm.nl

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4. Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend. Onder de overeenkomst verstaat byFERM het intake formulier of anders vastgelegd/overeengekomen; mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het eerder gestelde dat de Opdrachtgever hier de verantwoordelijkheid voor draagt.
Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 2 ,3 en/of 4 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken

1.Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

2.Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3.Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.

4.Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

5.Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6.Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
De geldende tarieven staan vermeld op www.byferm.nl en worden op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, zoals aangegeven.
Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 5 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het totale bedrag dat in de Overeenkomst is vastgesteld.
Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Kwaliteitswaarborg en privacy

Nadine Defesche is gediplomeerd onderwijsassistent, leerkracht, kindercoach , rots en water trainer, Bach bloesem consulent, Reiki 1, holistisch masseur, en heb daarnaast cursussen en korte trainingen en verdiepingen gevolgd op diverse vlakken.

Ik werk met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is.

Daarnaast volg ik momenteel de 2-jarige opleiding Psychodrama-therapie en ook geregeld bij- en nascholing in mijn vakgebieden.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen, trajecten, coaching, workshops en (verder te noemen de praktijk) en de cliënt(e)/cursist(e).

byFERM is gevestigd te Eijsden (L) Kvk: 76200469

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden geschiedt na telefonisch (bellen/appen), persoonlijk, via het e-mail adres zoals dat is vermeld op de website of via ons online boekingssysteem. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat deelname aan de coaching cq. behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annulering

De praktijk behoudt zich het recht om workshops te annuleren bij onvoldoende deelname bijvoorbeeld. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende workshop.

Betaling van een behandeling

Artikel 1 – Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen direct te worden afgerekend. Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2 – Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

Artikel 3 – Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden waarvan de kosten €0,- bedragen. Bij een tweede betalingsherinnering zullen €5,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht. De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 10%per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 – Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 20,- aan de cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5 – Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 – Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 7 – Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere afspraken op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling van cursussen

Artikel 8 – Bij inschrijving voor een workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen bedrag. De factuur kan wel eens afwijken van het bedrag op de website, dit door fouten of andere zaken. De factuur is al de juiste prijs!

Artikel 9 – Bij annulering van een inschrijving voor een workshop wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week het volledige bedrag.
Bij verhindering kan –na kennismaking met de praktijk- de plaats worden ingenomen door een andere volwassene. Dit dient u zelf aan te geven.

Artikel 10 – De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de workshop dienen door de cursist uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Artikel 11 – Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

Geheimhouding

De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal ten allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden gedeeld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

Privacyverklaring byFERM

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is byFERM gevestigd te Eijsden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 762004691

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Privacyverklaring
Datum 1 augustus 2021 byFERM

Als u gebruik maakt van de diensten die byFERM aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door de eigenaar. byFERM acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook veilig verwerkt en beveiligd.
Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
1. byFERM whatsapp. Lijst met contactgegevens van personen die via de app reageren. Dit kan zijn voor vragen, bestelling, afspraak voor behandeling of workshops
2. email; Hierbij worden gegevens tijdelijk opgeslagen. Afhankelijk van onderwerp worden de mails direct of latere verwijdert! Bijvoorbeeld, een persoon voor een workshop blijft langer staan in een daarvoor gemaakte map als een persoon die een vraag heeft. Zodra er geen mailcontact meer nodig is wordt de mail verwijdert.
3. Bestellingen via de webshop; Als u gebruik maakt van onze (webshop) diensten die byFERM aanbiedt, dan worden u adresgegevens en persoonsgegevens van u verwerkt door byFERM. Uw gegevens hebben wij nodig om de facturatie op te stellen. Voor deze facturatie gebruiken wij tijdelijk uw adres en persoonsgegevens. Nadat uw bestelling is verzonden zullen wij u gegevens wissen, m.u.v. de factuur. Deze hebben wij nodig voor de belasting. Zie ook de algemene voorwaarden van de webshop.
4. Gebruik van persoonsgegevens
Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: afsprakensysteem, inschrijvingen workshops, coaching trajecten, verslaglegging (versleuteld), Bach bloesem remedie samenstelling (versleuteld), afhandelen van bestellingen en betalingen, facturatie.

byFERM verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

byFERM verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u.
E-mail
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Woonplaats

7. Rechtsgrond(en) voor de verwerking.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@byferm.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. byFERM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer: 0621923318
E-mail: info@byferm.nl
Bedrijfsadres byFERM (op aanvraag)

8. Persoonsgegevens
byFERM mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Hiervoor dienen wijs een wettelijke grondslag te hebben. Artikel 6 lid 1 AVG geeft 6 grondslagen voor het verwerken van (gewone) persoonsgegevens:
• Toestemming van de betrokkene
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

byFERM kan zich beroepen op één van de 6 grondslagen.
Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij organisaties zich kunnen beroepen op een wettelijke uitzondering én op één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. Deze grondslagen zijn opgenomen in artikel 9 AVG:
1. Iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
2. De verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.
3. De verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon. Dit geldt alleen wanneer diegene fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te geven.
4. De verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. Die organisatie dient gegevens te verwerken in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen.
5. De verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
6. De verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.
7. De verwerking noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang.
8. De verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskunde aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg.
9. De verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
De verwerking noodzakelijk is met het oog op de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden.
10. Let op: organisaties mogen de grondslagen 2, 7,8,9 en 10 alleen inroepen als daarvoor in de nationale wet een rechtsbasis is gecreëerd. De overige grondslagen zijn rechtstreeks toepasselijk en hoeven niet te worden omgezet in nationaal recht. Dat geldt niet voor de andere grondslagen.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke, via: info@byferm.nl
11. De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

9. Nieuwsbrief en Social media
Nieuwsbrieven van byFERM worden alleen verzonden aan huidige nieuwsbrief-lezers, of aan personen die hiertoe vooraf toestemming hebben gegeven, door zich via byFERM aan te melden. Na aanmelding van de nieuwsbrief sta je bij ons geregistreerd en zal de e-mail uitsluitend gebruikt worden voor verzending van de nieuwsbrief van byFERM
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen je je afmelden via de nieuwsbrief.
In onze nieuwsbrief staan links naar onze eigen website en naar partners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van hun websites.

byFERM werkt ook met verschillende social media’s, waaronder Instagram, Facebook en Linkedin. Wanneer jij ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Wij als byFERM volgen ook zelf social media kanalen en kunnen op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw social media. Mocht jij dit niet willen, dan vragen wij jou om ons niet te volgen op social media.

10. Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor
geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring, richtlijnen en voorwaarden van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. byFERM sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

12. Inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.|
Behoudens gewichtige redenen zal byFERM een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

13. Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.
U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

14. Functionaris van gegevensbescherming
byFERM heeft conform de AVG een functionaris van gegevensbescherming aangesteld. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u hier terecht.

18. Beveiliging
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:
-Beveiliging website byFERM d.m.v. een https verbinding -Veiligheidscertificaat
-Virus en spamfilter via onze host (Versio)

15. Eigen risico
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele klachten bij Reiki behandelingen, Bach Bloesems en/of coaching trajecten. Bij twijfel of u bepaalde behandelingen kunt doen, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

16. Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:


byFERM
BEZOEKADRES (op verzoek)
TELEFOON: 06-21923318 MAIL: info@byferm.nl